1/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Stross, p.Miloš Šifalda a p. František Prasátko a ověřovatele zápisu ve složení: p. Štrencl a p. PharmDr.Kodlová.

 

2/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

3/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení kontroly usnesení z minulých jednání na příští zasedání zastupitelstva.

 

4/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího jednání zastupitelstva.

 

5/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje účast města, dle par. 84, písm. e), zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. v platném znění, v obecně prospěšné společnosti „Dolní Poohří", která bude mimo jiné zabezpečovat činnost MAS (místní akční skupiny) metodou LEADER.

 

6/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, že všechna správní území všech místních částí města Budyně nad Ohří budou součástí území MAS (místní akční skupiny) pro realizaci programů metodou LEADER.

 

7/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje se spol. ČEZ Distribuce uzavření Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na akci: LT, Budyně n/O., Fáryho, ppč.697/21, kNN" na pozemku města č.697/15 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

8/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje se společností NETGAS Praha 4 uzavření Smlouvy o věcném břemenu na díl p.č. 1433/4 PK v Budyni nad Ohří a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, č.smlouvy VB EP 30/2012-17/6027.

 

9/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje se společností ČEZ Distribuce uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009918/001 a IV-12-4010591/001 na pozemek 1410/11 v ul. K Rybníčku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

10/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB a to z dotačního titulu PANEL na „Rekonstrukci bytového domu, Poplužní ul. 378, 379, 380 Budyně nad Ohří" dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.