11/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje změnu program dnešního jednání, tj. doplnění o bod: Zakládací smlouva obecně prospěšné společností MAS a dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Stross, p.Miloš Šifalda a p.Jindřich Štrencl a ověřovatele zápisu ve složení: p. M.Doušová a p.I.Munzar.

 

12/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

13/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých jednání zastupitelstva č. 1/2013/ZM-10/2013/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

 

14/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 1.1.2013 do 25.3.2013.

 

15/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2012.

 

16/2013/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

 

17/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2013 a to ve výši 37.192,90 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a v těchto závazných ukazatelích:
 • Příjmy – viz příloha číslo 1
 • Výdaje – viz příloha číslo 2
 • Financování – viz příloha číslo 3
  •                                                    Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

    

   Souhrn

   Příjmy

   Výdaje

   Příjmy položkové,

    

   24.810,00

   XX

   Příjmy dle paragrafů

   9.882,90

   XX

   Běžné výdaje

    

   XX

   35.135,90

    

   Investiční výdaje

    

   XX

   557,00

   Mezisoučet

   34.692,90

   35.692,90

   Financování

    

   Dofinancování ze zůstatku 2011         2.500,00

    

    

   Úvěry           1.500,00

   Celkem:

   37.192,90

   37.192,90

 • Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013.
 • Zastupitelstvo města schvaluje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny: - - technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a - přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po projednání v Radě města Budyně nad Ohří.
 • Zároveň Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města pro rok 2013 – Příloha č. 4.

 

18/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2014 až 2016 dle níže uvedené tabulky:

 

Č.ř.

     

rok 2014

rok 2015

Rok 2016

A

 

Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

 

8096

7597

6096

P1

Třída 1

Daňové příjmy

 

20000

20000

20000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

 

10000

10000

10000

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (např., prodej pozemků)

 

500

500

500

P4

Třída 4

Přijaté dotace (např.hradby,   rekonstrukce bytovek, rekonstr.kotelny, ostatní)

 

2000

2000

3000

Pc

 

Příjmy celkem po konsolidaci

 

32500

32500

33500

P5

 

- úvěry pol. 8113,

 

-

   

P6

 

- úvěry   pol. 8123

 

       

P8

 

dluhopisy – pol.8111

 

-

   

P9

 

dluhopisy – pol.8121

 

-

   

P10

 

ostatní

 

-

   

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

       

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem

 

32500

32500

33500

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

 

29000

29000

28500

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

 

2500

3500

4500

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

 

31000

32500

33000

V4

 

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

 

-

   

V5

 

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

 

1500

1500

1500

V7

 

- dluhopisy - 8112

 

-

   

V8

 

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

 

-

   

V9

 

- ostatní

 

-

   

Vf

V4-V9

Splátky celkem

 

1500

1500

1500

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem

 

33000

34000

34500

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

 

7596

 

6096

5096

 

19/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu na rok 2013 a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši 400.000,- Kč.

 

20/2013/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 10% pořizovací ceny stroje pořízeného na snížení prašnosti komunikací z dotačního programu SFŽP. Na tento dotační program jsem obdrželi Rozhodnutí SFŽP a registraci akce, kde je uvedeno, že 85% fin. nákladů poskytuje EU, 5 % SFŽP a 10% obce.

 

21/2013/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu OPŽP, Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2. – realizace úspor energie a to pro budovu ZŠ v Budyni nad Ohří, při této akci by došlo k zateplení školy, nová fasáda a výměně oken. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města v rozsahu 1,5 mil.Kč až 4 mil. Kč.

 

22/2013/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města Budyně nad Ohří do obecně prospěšné společnosti MAS Dolní Poohří o.p.s. .

 

23/2013/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Zakládací smlouvu obecně prospěšné společnosti MAS Dolní Poohří o.p.s. ze dne 28.1.2013.