59/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání, dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p.MUDr. Rážková, p. Štrencl, p. Stross a ověřovatele zápisu ve složení: p.M.Šifalda a p.Svoboda.

 

60/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 a 3 omluveni.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

 

61/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí provedení kontroly usnesení z minulých jednání zastupitelstva č.37/2012/ZM – 58/2012/ZM.

 

62/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu starosty o činnosti rady za období od 25.6.2012 do 17.12.2012 zastupitelstva.

 

63/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 30.9.2012.

 

64/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje 4.Rozpočtové opatření bez navýšené celkové částky rozpočtu včetně financování – viz níže uvedená rekapitulace:

 

 

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

22.821,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.797,00

XX

Běžné výdaje

XX

35.908,00

 

Investiční výdaje

XX

260,00

Mezisoučet

33.618,00

36.168,00

Financování

 

Dofinancování ze zůstatku r.2011           4.000,00

 

 

Úvěry           1.450,00

Celkem:

37.618,00

37.618,00

 

65/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2013 v tomto znění:
Čtvrtletní provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 3/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.
Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájení investičních akcí. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.
Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2013, nejdéle však do konce března 2013.

 

66/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Kupní smlouvy s akciovou spol. SVS Teplice na prodej stavby „ Budyně nad Ohří – vodovod a kanalizace na pozemcích 612/3 a 612/2 - II.etapa" a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní č.1402/2006/EO/17 ze dne 10.1.2007 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

67/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej hasičského auta Avia DV 12-A 30 obci Radovesice za vzájemně dohodnutou prodejní cenu 20.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

68/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vypracování znaleckého posudku na odkoupení stodoly na st.p.č. 122 v Budyni nad Ohří.

 

69/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vyřazení akce: „Plynofikace Žabovřesky-Břežany nad Ohří" jako zmařené investice z účetní evidence města Budyně nad Ohří. Dosavadní náklady na tuto akci zahájenou v r. 2001 činily 11.475,00 Kč.

 

70/2012/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti na dotaci v roce 2013 na Krajský úřad Ústeckého kraje na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy prostranství – předpokládaný rozpočet činí 522,8 tis. Kč. Zároveň zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast města na tuto akci ve výši dle pravidel daných programem Ústeckého kraje.