65/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a  schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Štrencl, p. Ing. Kindl a p. PharmDr.Kodlová a ověřovatele zápisu ve složení: p. Antonín Líbal a p. Miloš Šifalda.

66/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a  1 omluven.
Zastupitelstvo města  Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

67/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu kontrola usnesení na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva.

68/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu podání zprávy starosty o činnosti rady na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva.

69/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu za III. čtvrtletí 2011.

70/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření číslo 4 při kterém nedochází k nárůstu výše rozpočtu. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

71/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu schvaluje Zadání změny č. 3 územního plánu Budyně nad Ohří, které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a ukládá pořizovateli, aby je předal projektantovi ke zpracování návrhu změny v termínu do 2.11.2011, zodpovídá starosta.

72/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zařazení církevních staveb do majetku města v ocenění 1 Kč dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí usnesení.


73/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje veřejnoprávní smlouvu  s obcí Žabovřesky nad Ohří ve věci přenesené působnosti na město Budyně nad Ohří v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích.