74/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Antonín Líbal, p. RNDr. Blanka Horáčková a p. Miloš Šifalda a ověřovatele zápisu ve složení: p. Jindřich Štrencl a p. František Prasátko.

75/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a 1 omluven.
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.


76/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu kontrola usnesení na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva.


77/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přesunutí bodu podání zprávy starosty o činnosti rady na nejbližší příští veřejné zasedání zastupitelstva.


78/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtové opatření číslo 5 při kterém dochází ke snížení rozpočtu na částku 42.935.994300 Kč včetně financování jak v příjmech tak i ve výdajích – viz níže uvedená tabulka. Toto rozpočtové opatření číslo 5 je přílohou zápisu.


Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč


Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,


22.685,206

XX

Příjmy dle paragrafů

10.458,000

XX

Běžné výdaje

XX

33.124,206


Investiční výdaje

XX

8.411,788

Mezisoučet

33.143,206

41.535,994

Financování


Dofinancování ze zůstatku 2010 3.400,000

Přijatý úvěr: 6.392,788


Splátky úvěrů: 1.400,000

Celkem:

42.935,994

42.935,99479/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje pro hospodaření obce zřízení rozpočtového provizoria na dobu do schválení rozpočtu pro rok 2012 tomto znění:
Měsíční provozní náklady města mohou být čerpány v období rozpočtového provizoria do výše 1/12 skutečných výdajů z předchozího účetního období. Tento limit se nevztahuje na prostředky z dotačních programů.
Investiční náklady mohou být čerpány v rozsahu potřebném pro zahájené investiční akce. V případě zahájení nových investičních akcí je nutné jejich financování schválit na zastupitelstvu.
Tato regulace platí až do doby schválení rozpočtu města na rok 2012, nejdéle však do konce března 2012.


80/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-4000196/01 s akciovou společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemky v k.ú. Roudníček č. 39/2st., p.č.59/6, 268/9, 277/1, 595, 596/1, 618, 620/3, /4, /6, 622, v PK 620/1.


81/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zařazení staveb do majetku města v ocenění 1 Kč dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí usnesení.


82/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zakoupení ½ pozemku (respektive dvě ¼ tohoto pozemku od dvou vlastníků), p.č.370/2 o výměře 733 m2 – travní plocha v k.ú. Písty za smluvní cenu 20,- Kč za m2. Město Budyně nad Ohří již vlastní ½ tohoto pozemku.


83/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zakoupení pozemků pro zřízení cesty v k.ú. Písty. Jedná se o níže uvedené pozemky, které vznikly geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 189-133/2011 ze dne 25.10.2011:
· p.č.1145/4 o výměře 18 m2 – zahrada v k.ú. Písty
· p.č. 367/2 o výměře 64 m2 – zahrada v k.ú. Písty
· p.č. 367/3 o výměře 21 m2 – zahrada v k.ú. Písty
· p.č. 369/3 o výměře 22 m2 – zahrada v k.ú. Písty
· p.č. 365/3 o výměře 11 m2 – ost.plocha v k.ú. Písty
· p.č. 365/4 o výměře 42 m2 – ost.plocha v k.ú. Písty
· p.č. 362/14 o výměře 4 m2 – ost.plocha v k.ú. Písty.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení těchto pozemků ve smluvní ceně 20,- Kč za m2.


84/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zveřejnění záměru prodat p.č. 363/3 dle geo.plánu č. 189-133/2011 o výměře 67 m2 – orná půda v k.ú. Písty .


85/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje finanční příspěvek Nadaci -historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří ve výši 130.000,- Kč.