48/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a  schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. RNDr.Blanka Horáčková, p. Antonín Líbal a paní MUDr. Jana Rážková  a ověřovatele zápisu ve složení:  p.Ing. Kindl a p. Miloš Šifalda.

49/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 12 a  3 omluven.
Zastupitelstvo města  Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

50/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, čísla usnesení č. 40/2011/ZM - 47/2011/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.


51/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí podání  zprávy starosty o činnosti rady za období od 28.6.2011 do 3.10.2011.

52/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Rozpočtové opatření číslo 3, které navyšuje rozpočet o 1,217.768,00 Kč. Příjmy včetně financování a výdaje včetně financování činí 44,253.206,00 Kč- viz přiložená rekapitulace.

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

22.586,206

XX

Příjmy dle paragrafů

10.851,000

XX

Běžné výdaje

XX

33.703,206

Investiční výdaje

XX

9.175,000

Mezisoučet

33.437,206

42.878,206

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2010 3.400,000

Přijatý úvěr: 7.416,000

Splátky úvěrů: 1.375,000

Celkem:

44.253,206

44.253,206

53/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008151/VB002 se spol. Distribuce, a.s. Děčín na p.č. 55/1 v k.ú. Nížebohy  na zařízení LT, Nížebohy.

54/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4008548/VB002 se spol. Distribuce, a.s. Děčín na p.č.608/18 a 1463/2 na zařízení LT, Budyně n.O., Školská ulice.

55/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4002377/P001 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na p.č.612/1 na zařízení LT, Budyně n.O., Spojovací ulice.

56/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-4009803/VB001 se spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na p.č.1463/4 a /5 na zařízení LT, Budyně n.O., Školská ulice.

57/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 358/8, 1411/9 a 1422/2, /5, 1427/7, /8, /12 vše k.ú. Budyně nad Ohří, ul. Děkanská se spol.Telefónica Czech Republic, a.s. Praha.

58/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje neuplatňování nároku (formou soudního podání návrhu na určení vlastnictví) v rámci zákona 172/1991 Sb. na poz. parcely č. 406/1 a st.p. č. 109 vše v k.ú. Kostelec nad Ohří.

59/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemkové parcely č. 58 - zbořeniště o výměře 32 m2 v k.ú. Písty paní Pavle Kuchařové za cenu v místě obvyklou, tj. 15,- Kč  za m2.

60/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

61/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zpracovaný a aktuální program regenerace městské památkové zóny. Dále zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti města na Ministerstvo kultury ČR o finanční podporu z Programu regenerace MPR a MPZ na opravu hradeb vodního hradu  na rok 2012.

62/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání žádosti pana Fuxy na MK, na opravu kulturní památky - sýpky v ul. Děkanské u č.p.63 -  v MPZ a schvaluje z rozpočtu města poskytnutí 10% finančního podílu z dotované částky poskytnuté prostřednictvím MK z Programu regenerace MPR a MPZ.

63/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 120 - ost.plocha v k.ú. Nížebohy pro stavbu garáže panu Zdeňku Starostovi za cenu v místě obvyklou, tj. 15,- Kč za m2.

64/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje koupi části pozemkové parcely č. 83 - stavební v k.ú. Nížebohy od pana Zdeňka Starosty za cenu v místě obvyklou, tj. 15,- Kč za m2.