40/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání a rozšíření o bod: Plnění rozpočtu za I. pololetí 2011,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Štrencl, p. Miloš Šifalda a paní MUDr. Rážková a ověřovatele zápisu ve složení: p.RNDr. Horáčková a p. Jiří Stross.

41/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a  1 omluven.
Zastupitelstvo města  Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

42/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, čísla usnesení č. 30/2011/ZM - 39/2011/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

43/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje podání  zprávy starosty o činnosti rady na příštím jednání zastupitelstva.

44/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok I. pololetí 2011.

45/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 10660/11/LCD s Českou spořitelnou a.s. na projekt „Rekonstrukce bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří" na částku do výše 7,416.000,- Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,32% per annum dle nabídky ve výběrovém řízení a ukládá starostovi města Budyně nad Ohří podepsat tuto smlouvu o úvěru.

46/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce bytového domu 381, 382 Budyně nad Ohří"  s firmou PANEL a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

47/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje přechod činnosti výkonného pořizovatele Změny číslo 3 územního plánu Budyně nad Ohří a to z pana Pítra na pana Ing. arch. Františka Stratila a pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy.