30/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jindřich Štrencl, p. Miloš Šifalda a paní MUDr. Rážková a ověřovatele zápisu ve složení: p.RNDr. Horáčková a p. Jiří Stross.

31/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 13 a  2 omluveni.
Zastupitelstvo města  Budyně nad Ohří bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města a zapisovatelkou paní Šifaldová.

32/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, čísla usnesení č. 14/2011/ZM - 29/2011/ZM. Žádné úkoly nebyly uloženy.

33/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  zprávu starosty o činnosti rady za období od 29.3.2011 do 27.6.2011.

34/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje  závěrečný účet města za rok 2010 dle § 84 odst. 2) písm. c) zákona o obcích a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a uzavírá projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města Budyně nad Ohří za rok 2010, a to bez výhrad.

35/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok I. čtvrtletí 2011.

36/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje Rozpočtové opatření číslo 1 a 2, viz níže uvedená rekapitulace. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu včetně financování o 7,755.468,- Kč:

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

21.663,438

XX

Příjmy dle paragrafů

10.556,000

XX

Běžné výdaje

XX

32.141,438

Investiční výdaje

XX

9.319,000

Mezisoučet

32.219,438

41.660,438

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2010          3.400,000

Přijatý úvěr: 7.416,000

Splátky úvěrů:            1.375,000

Celkem:

43.035,438

43.035,438

37/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. Děčín na p.č. 215, 376, 279/18 v k.ú. Nížebohy pro stavbu NN.

38/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s Povodím Ohře na p.č. 1132/1, 1147/1 a /2, 1149/1 a /3, 1150/1 v k.ú. Písty, 1480/1 v k.ú. Budyně nad Ohří , 614 v k.ú. Kostelec nad Ohří pro vymezení právního vztahu stavby Cyklostezky Ohře.

39/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje prodej pozemkové parcely č. 27 - ostatní plocha o výměře 54 m2 v k.ú. Kostelec nad Ohří paní Zuzaně Durychové   za cenu v místě obvyklou, tj. 15,- Kč  za m2.