14/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Fr. Prasátko, p.PharmDr. Ivana Kodlová a p. Antonín Líbal a ověřovatele zápisu ve složení: Ivan Munzar a p. J.Štrencl.

15/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 14 a  1 omluven.
Zastupitelstvo bere Budyně nad Ohří na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

16/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, čísla usnesení č. 1/2011/ZM - 13/2011/ZM. Úkol č. 91/2010/ZM  splněn.

17/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  zprávu starosty o činnosti rady za období od 1.1.2011 do 28.3.2011.

18/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí zprávu o hospodaření města Budyně nad Ohří za rok 2010.

19/2011/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2010. Tato zpráva tvoří přílohu zápisu z tohoto jednání.

20/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočet města na rok 2011 a to ve výši 35.250 tis. Kč včetně financování a to v příjmech i ve výdajích dle níže uvedené rekapitulace a  v těchto  závazných ukazatelích:

  • Příjmy - viz příloha číslo 1
  • Výdaje - viz příloha číslo 2
  • Financování - viz příloha číslo 3

Rekapitulace příjmů a výdajů v tis. Kč

Souhrn

Příjmy

Výdaje

Příjmy položkové,

21.505,00

XX

Příjmy dle paragrafů

10.345,00

XX

Běžné výdaje

XX

32.100,00

Investiční výdaje

XX

1.900,00

Mezisoučet

31.850,00

34.000,00

Financování

Dofinancování ze zůstatku 2010       3.400,00

Úvěry 1.250,00

Celkem:

35.250,00

35.250,00

  • Zastupitelstvo města dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011.
  • Zastupitelstvo města schvaluje vedoucímu ekonomického odboru provádět ve své kompetenci tyto rozpočtové změny: - - technické úpravy rozpočtu (tj. změna položek a paragrafů v souladu se změnou předpisů) a - přesuny mezi položkami výdajů a příjmů do výše závazných ukazatelů (tj. paragrafů a položek) schváleného rozpočtu a následně schválených rozpočtových opatření po projednání v Radě města Budyně nad Ohří.
  • Zároveň Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města pro rok 2011 - Příloha č. 4.

21/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje rozpočtový výhled města na období 2012 až 2014 dle níže uvedené tabulky:

Rozpočtový výhled v tis. Kč na r.  2012, 2013 a 2014 Město Budyně nad Ohří

Č.ř.
rok 2012

rok 2013

Rok 2014

A


Počáteční stav peněžních prostředků k l.l.

2960

2260

2060

P1

Třída 1

Daňové příjmy

23000

23000

23000

P2

Třída 2

Nedaňové příjmy

10000

10500

10500

P3

Třída 3

Kapitálové příjmy (platba za kabel.televizi, prodej pozemků)

500

1000

1000

P4

Třída 4

Přijaté dotace (hradby, chodník, revital.zeleně, bytovky,ostatní)

5000

5000

5000

Pc

Příjmy celkem po konsolidaci


41460

41760

41560

P5

- úvěry pol. 8113,

-

P6

- úvěry pol. 8123

P8

dluhopisy - pol.8111

-

P9

dluhopisy - pol.8121

-

P10

ostatní

-

Pf

P5ažP10

Přijaté úvěry a komunální obligace, aktivní likvidita

P

Pc+Pf

Konsolidované příjmy celkem


41460

41760

41560

V1

Třída 5

Běžné neinvestiční výdaje ř. 4210

35500

35500

35500

V2

Třída 6

Kapitálové /investiční/ výdaje ř.4220

2500

3000

3500

Vc

V1+V2

Výdaje celkem po konsolidaci

38000

38500

39000

V4

- splátka krátkodobých úvěrů (pol. 8114)

-

V5

- splátka dlouhodobých úvěrů (pol.8124)

1200

1200

1200

V7

- dluhopisy - 8112

-

V8

- dlouhodobé dluhopisy - 8122

-

V9

- ostatní

-

Vf

V4-V9

Splátky celkem

1200

1200

1200

V

Vc+Vf

Konsolidované výdaje celkem


39200

39700

40200

D

P-V

Hotovost běžného roku k 31. 12.

2260

2060

1360

22/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 o místním poplatků ze psů, ze dne 15. 3. 2004

23/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.

24/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/1998 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj ze dne 24. 8. 1998.

25/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

26/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s paní Jitkou Koláčkovou na p.č. 311/13 v k.ú. Písty pro vymezení právního vztahu stavby Cyklostezky Ohře.

27/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene s p. Vrbovou, p. Hejnovu a Mgr. Moresovou na p.č. 348 v k.ú. Písty pro vymezení právního vztahu stavby Cyklostezky Ohře.

28/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene  s RNDr.Havlíkem na p.č. 602 v k.ú. Kostelec nad Ohří pro vymezení právního vztahu stavby Cyklostezky Ohře.

29/2011/ZM
Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě s panem Ing. Vladimírem Burešem na ½ p.č. 1128/6, tj. 46,5 m2  (druhá ½ je ve vlastnictví města) v k.ú. Písty pro vymezení právního vztahu stavby Cyklostezky Ohře.