1/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání,  dále schvaluje návrhovou komisi ve složení: PharmDr. Ivana Kodlová, Miloš Šifalda a Antonín Líbal a ověřovatele zápisu ve složení: Ing.Petr Kindl a Václav Svoboda.

2/2011/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí usnášeníschopnost dnešního zastupitelstva, neboť je přítomna nadpoloviční většina a to v počtu 15. Zastupitelstvo bere na vědomí, že pracovním předsednictvem je Rada města zapisovatelkou paní Šifaldová.

3/2011/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého  jednání, čísla usnesení č. 79/2010/ZM-91/2010/ZM. Úkol č. 91/2010/ZM trvá.

4/2011/ZM
Zastupitelstvo města bere na vědomí přeložení zprávy starosty o činnosti rady do příštího jednání zastupitelstva.

5/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje  členy integračního výboru a to: p. Milana Kozla z Roudníčka, p. Věru Šťastnou z Kostelce n.O., p. H. Hamplovou ze Břežan n.O., p. A. Frgala z Píst, p. Brandnerovou z Nížeboh a p. Krycnerovou z Vrbky.

6/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města ve výši 535 tis. Kč na akci: Oprava hradeb vodního hradu v roce 2011. Spoluúčast města činí 50% z celkových nákladů a finanční podpora z Programu regenerace MPR a MPZ přiznaná pro rok 2011 činí 535 tis. Kč.

7/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z programu OPŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů a to na pořízení strojů na úklid cest a komunikací. Zároveň zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast v této dotaci na zakoupení stroje na úklid cest a komunikací ve výši 10%, tj. cca 200 tis.Kč.

8/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností CTS corp. Praha na zhotovení dokumentaci k podání žádosti v rámci OPŽP, prioritní osa 2, opatření 2.1.3 - Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

9/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje finanční spoluúčast města z programu OPŽP - Zlepšení životního prostředí na akci : Revitalizace zeleně v místní části Vrbka a to ve výši cca 300 tis. Kč, což je 15% spoluúčast.

10/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na MMR na akci: Oprava kapličky Břežany nad Ohří včetně úpravy prostranství a zároveň schvaluje finanční spoluúčast města na této akci ve výši 157 tis.Kč, což je 30% spoluúčast.

11/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na výstavbu chodníků v ulici Malomlýnská včetně přechodů pro chodce, fin. spoluúčast města se předpokládá ve výši cca 500 tis. Kč.

12/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti na oranžové hřiště pro potřeby školy a veřejnosti, předpokládaná fin. spoluúčast města činí 200 tis. Kč.

13/2011/ZM
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI na vypracování projektu na úpravy komunikace v Pístech s finanční spoluúčastí města cca 30 tis. Kč.