Rada města bere na vědomí

166/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

167/2016 záměr odprodeje pozemku v k.ú. Vrbka a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

Rada města schvaluje

168/2016 přidělení bytu

169/2016 příspěvek Hospicu Sv. Štěpána v Litoměřicích

170/2016 dotaci na akci Loučení s létem v Pístech

171/2016 rozpočtové opatření č.9 9/RM/2016

172/2016 pravidla čerpání příspěvku Novodobá sanitka

Rada města neschvaluje

173/2016 pořízení příručky „Omalovánky první pomoci“

Rada města ukládá

174/2016 pí Hojzanové oslovit pana Šíra ohledně samotěžby dřeva a následně určit pravidla přidělování dřeva.