Rada města bere na vědomí

154/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

155/2016 změna fasády na tenisových kabinách

156/2016 přípravu zastupitelstva

157/2016 smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemenu doporučuje zastupitelstvu ke schválení

158/2016 určení ceny darovaného pozemku a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

159/2016 Darovací smlouva s pí Procházkovou a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

160/2016 prodej Synagogy

161/2016 pozemky Hejna

Rada města schvaluje

162/2016 přijetí sponzorského daru pro ZŠ od firmy Lach-Ner, s.r.o.

163/2016 proplacení poplatku za p. Procházkovou

Rada města ukládá

164/2016 ukládá napsat dopis Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových

Rada města neschvaluje

165/2016 trvalý pobyt M. Svobody