Rada města bere na vědomí

114/2016 kontrolu usnesení z minulého jednání

115/2016 žádost o byt paní Zezulkové

116/2016 informaci ing. Kindla o úspoře emisí za vytříděné odpady za rok 2015

117/2016 informaci ing. Kindla o provedené kontrole sběrného dvora s pozitivním zjištěním zvýšení sběru elektroodpadu za rok 2015 a I. pol. 2016

118/2016 zprávu o způsobu užívání hasičské zbrojnice v Kostelci nad Ohří

Rada města schvaluje

119/2016 žádost SVČ o finanční příspěvek na autobusovou dopravu dětí na letní tábor a souhlasí s proplacením poloviny vyfakturované částky na dopravu

120/2016 příspěvek TJ Viktorie Budyně n. O. na činnost fotbalových oddílů

121/2016 filmové natáčení na Vodním hradě ve dnech 24.8. – 29.9.2016

122/2016 splátkový kalendář L. Navrátilovi viz zápis

123/2016 následná opatření, týkající se užívání prostoru hasičárny a přilehlých pozemků:

  • vnitřní prostory uvést do původního stavu – malby a nábytek,
  • nový, nelegálně vybudovaný rozvaděč a stožáry odstranit včetně uložení kabelu v zemi,
  • světlo nad pimpongovým stolem nechat zrevidovat a uvést do souladu s platnými předpisy vyhl. 50 a následně město provede revizi,
  • zákaz používání plynových spotřebičů s okamžitou platností
  • nařizuje vytvoření provozního řádu užívání hasičárny.

Rada města neschvaluje

124/2016 nabídku Diakonie na uspořádání mimořádného sběru použitého ošacení

125/2016 přihlášku do projektu SEBERTO.CZ

126/2016 p. Pecinovi s prodloužením termínu do konce srpna a nařizuje bezodkladně matriál odvézt a legálně zlikvidovat