Rada města bere na vědomí

033/2016 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

034/2016 návrh Smlouvy o zemědělském pachtu se společností KLUK Dušníky s.r.o. se sídlem v Dušníkách a pověřuje starostu podpisem smlouvy

035/2016 informaci Ing. Kindla o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Rada města schvaluje

036/2016 registraci Českého včelařského spolku na adresu Budyně nad Ohří, Školská. čp. 322

Rada města neschvaluje

037/2016 zapojení se do projektu Toulavé kamery

Rada města ukládá

038/2016 pí Hojzanové po dohodě s paní Doušovou svolat místní šetření ve Vrbce u domu pí Jáhnové, které zasahuje ořech na střechu domu

039/2016 prostřednictvím velitele MěP vrchnímu strážníkovi – zaměřit se na témata popsaná v bodu informace městské policie bodu č. tohoto zápisu a dále ukládá předložit výsledky konání městské policie nejpozději do dvou měsíců od zveřejnění tohoto zápisu podat informaci radě města.