Rada města bere na vědomí

012/2016 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

013/2016 žádost paní Jany Kunertové, která má zájem o koupi pozemku parc. č. 517/36 k.ú. Budyně nad Ohří o rozměru 1356 m2 a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej tohoto pozemku.

014/2016 žádost Městského úřadu v Roudnici nad Labem, který bude v letošním roce aktualizovat Územně analytické podklady (ÚAP), rozvoj, vývoj a strategie území a doporučuje oslovit paní Markétu Šifaldovou a Michala Vogela.

015/2016 zprávu Knihovny K.H.Máchy očerpání finanční částky určené na nákup knih do městské knihovny v Budyni nad Ohří

Rada města schvaluje

016/2016 prodloužení povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa pro rok 2016. Jedná se o parkovací místo před domem pana Burcala čp. 26 v Kostelci nad Ohří.

017/2016 s příspěvkem do 5.000,- Kč na závod míru juniorů, ale město požaduje, aby propagace města Budyně n. O. byla na orientačních mapách průjezdů, v itinerářích atd.

018/2016 přihlášením Natálie Svobodové do bytu č. 11 v ulici Pražská čp. 345 na žádost paní Svobodové

019/2016 odprodej střešní krytiny 436 ks á 1,- Kč

Rada města neschvaluje

020/2016 žádost pí Vorlíčkové o souhlas k trvalému pobytu pro Lucii Magomedovou, její dceru Lucii Magomedovou a syna Lubomíra Stecika do bytu č. 18 v Pražské ulici čp. 345 až do vyřešení trvalého pobytu stávajících trvale hlášených osob v bytě

021/2016 připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2016

Rada města ukládá

021a/2016 vedení úřadu a pí Hojzanové provést lustraci pozemku, na kterém leží podstavec od sochy sv. Pelegrína mezi trojicí a obcí Vrbka.

022/2016 vedení úřadu do příští rady vytypovat případná nová stanoviště kontejnerů v Budyni nad Ohří i částech obcí nebo zda rozšířit stávající.