Rada města bere na vědomí

203/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

204/2015 zprávu starosty ohledně vyvážení domovního fekálního odpadu (Roudnice n. L. 113,- Kč/1m3 a informaci o místním šetření v obci Vrbka)

205/2015 záměr města pronajmout část pozemkové parcely č. 27 a nádvoří v k.ú. Kostelec nad Ohří

206/2015 návrh darovací smlouvy pana Saura a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

207/2015 inventarizaci příspěvkových organizací

Rada města schvaluje

208/2015 přidělení bytu 1 + 2 v ulici Pražská

209/2015 schvaluje pronájem vnitřních prostor hradu SHŠ Lepus

210/2015 příspěvek na fasádu pí Mandíkové

211/2015 žádost r. Rážkovych a r. Rákosových o vysazení živého plotu v areálu u SVČ

Rada města ukládá

212/2015 pí Hojzanové oslovit agenturu ochrany přírody – stráň Vrbka