Rada města bere na vědomí

191/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

192/2015 plán inventur k zajištění periodické inventarizace k 31.12.2015 a harmonogram k zajištění inventarizačních prací za rok 2015, inventarizační komise

193/2015 informaci starosty

194/2015 informaci MUDr. Medonose ohledně multifunkčního hřiště

195/2015 informace pí Doušové ze spádové obce Vrbka

Rada města schvaluje

196/2015 přidělení bytu pí Tchakarové

197/2015 přidělení bytu p. Kozákovi

198/2015 výměnu bytu mezi pí Lahovskou a p. Ostovičem

199/2015 prodloužení nájemní smlouvy panu Zemanovi na pozemek v obci Vrbka

200/2015 pronájem pozemku panu Durychovi

Rada města neschvaluje

201/2015 příspěvek pro 1. Kočičí útulek Na Vysočině

Rada města ukládá

202/2015 panu starostovi zjistit informace ohledně vyvážení septiků