Rada města bere na vědomí

181/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

182/2015 žádost pana Hejny a postupuje a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

183/2015 obsah žádosti občanů čp. 345 na rekonstrukci domu

184/2015 zprávu starosty starosta informoval radu o rekonstrukci sýpky, zahájení rekonstrukce infocentra, přechody na náměstí, dotaci na přechody III.etapa od školky na centrální autobusovou zastávku, ZŠ je ze 70% zateplená, dětské hřiště u SVČ, zázemí u tenisu

185/2015 zprávu radního umístění kontejneru na biologicky rozložitelný odpad v ulici Slánská

Rada města schvaluje

186/2015 svatební termíny na rok 2016

187/2015 prominutí nájmu za používání tělocvičny

Rada města neschvaluje

188/2015 příspěvek pro Kočičí domov Sluníčko

189/2015 přijetí petice, protože nesplňuje podmínky petičního zákona

Rada města ukládá

190/2015 pí Svobodové svolat schůzku nájemníků domu čp. 345 do 10.11. 2015