Rada města bere na vědomí

173/2015 kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva,

174/2015 ustanovení tajemníka úřadu.

Rada města schvaluje

175/2015 Oznámení o záměru města – viz zápis

176/2015 poskytnutí individ. Dotace – viz zápis

177/2015 pronájem hradu na příští rok

178/2015 pronájem prostranství pí Batelkové na parc. č. 152 – viz zápis

Rada města ukládá

179/2015 paní Strossové do příštího zastupitelstva vypracovat metodiku a žádost na proplácení mimořádných příspěvků přísvěpkovým organizacích z rozpočtu města.

180/2015 Ing. Kindlovi postoupit žádost Ing. Knopové Policarové o náhradu pneumatiky k řešení pojišťovně.