Rada města bere na vědomí

167/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

168/2015 doporučuje zastupitelstvu ke schválení vypsání poptávky na vypracování LHP

169/2015 přípravu zastupitelstva

Rada města schvaluje

170/2015 zařazení městského znaku do knihy Městská heraldika

171/2015 přijetí sponzorského daru pro ZŠ

Rada města ukládá

172/2015 pí Hojzanové vyhledat 3 firmu pro poptávkové řízení na zpracování LHP