Rada města bere na vědomí

92/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

93/2015 informaci Ing. Kindla z jednání pracovní skupiny regenerace městské památkové zóny a opravy kapličky v Břežanech nad Ohří,

94/2015 žádost o umístění reklamy a požaduje doplnění a upřesnění informací .

Rada města schvaluje

95/2015 program jednání,

96/2015 účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace - Základní škola Budyně nad Ohří- viz zápis

Pro

Ing.P.Medáček, Ing.P.Kindl, I.Munzar, V.Svoboda, MUDr. J.Medonos

Proti

0

Zdržel se

0

 

97/2015 rozdělení výsledku hospodaření ZŠ za rok 2014

  1.  

Název příspěvkové organizace + hosp.výsledek

Výsledek hospodaření celkem

Rezervní fond Kč (RF)

Fond odměn Kč

Rezervní fond k fondu odměn (36,042%)

Odvod zřizovateli Kč

A)

Základní škola

253.959,07 Kč

je zlepšený hospodářský výsledek /HV HČ/

+ 19.072,00 hospodářská činnost

253.959,07

HV HČ

(nedočerpané prostředky na energie)

19.072,-- hosp.činnost

25.395,90

tj. 10% ze zlepšeného výsledku hospodaření

+ 19.072,- hospodářská činnost

17.777,10

tj. 7% ze zlepšeného hospodářského výsledku

6.407,20

204.378,87

 

Celkem

273.031,07

44.467,90

17.777,10

6.407,20

204.378,87

rada pověřuje vedení úřadu, aby projednal způsob provádění finančních operací v případě výběru hotovosti od dětí za účelem objednání služby anebo realizace nějakého projektu (výlet, fotografování atd..)

98/2015 roční závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace - Mateřská škola Budyně nad Ohří

Pro

Ing.P.Medáček, Ing.P.Kindl, I.Munzar, V.Svoboda, MUDr. J.Medonos

Proti

0

Zdržel se

0

 

 

Název příspěvkové organizace + hosp.výsledek

Výsledek hospodaření celkem

Rezervní fond Kč (RF)

Fond odměn Kč

Rezervní fond k fondu odměn (36,042%)

Odvod zřizovateli Kč

B)

Mateřská škola

140.163,57

je zlepšený hospodářský výsledek/ HV HČ

+ 3.000,00 hospodářská činnost HV DČ

140.163,57

/HV HČ/

3.000,-

/HV DČ/

14.016,40 tj. 10% ze zlepšeného výsledku hospodaření

+ 3.000,00 hospodářská činnost,

RF celkem

 

7.008,20

tj. 5% ze zlepšeného hospodářského výsledku

2.525,90

116.613,07

 

 

143.163,57

17.016,40

7.008,20

2.525,90

116.613,07

99/2015 rozdělení výsledku hospodaření MŠ za rok 2014 – viz zápis peníze se převedou (cca 100.000,- Kč ) na paragraf města 3111 MŠ

100/2015 roční závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace - Školní jídelna Budyně nad Ohří.

Pro

Ing.P.Medáček, Ing.P.Kindl, I.Munzar, V.Svoboda, MUDr. J.Medonos

Proti

0

Zdržel se

0

 

Název příspěvkové organizace + hosp.výsledek

Výsledek hospodaření celkem

Rezervní fond Kč (RF)

Fond odměn Kč

Rezervní fond k fondu odměn (37,042%)

Odvod zřizovateli Kč

Školní jídelna

123.874,72 Kč         je zlepšený hospodářský výsledek   /HV HČ/

+

70.792,86 Kč

hospodářská činnost

/HV DČ/  

123.874,72

HV HČ

HV DČ

70.792,86

12.387,47

t.j. 10%       HV HČ

70.792,86 hospodářská činnost,

RF celkem

6.193,73

tj.5%

ze zlepšeného hospodářského výsledku

2.294.28

102.999,24

 

 

194.667,58

83.180,33

6.193,73

2.294,28

102.999,24

101/2015 rozdělení výsledku hospodaření ŠJ za rok 2014 – viz zápis Přebytek se vrátí do rozpočtu města,

102/2015 způsob výplaty finančního příspěvku na doplnění knihovního fondu,

103/2015 pronájem hradu filmové společnosti Ankor-film s.r.o. za 90.000,- Kč,

104/2015 pověřuje nadaci pořádáním akce společenského večera Johnson Controls.

Rada města ukládá

105/2015 vedení úřadu svolat jednání ohledně zřízení sportoviště v Budyni and Ohří se zástupci sportovní komise, školské komise, školských zařízení, sportovních organizací a zástupci města na den 4.6.2015 do zasedací místnosti městského úřadu

106/2015 vedení úřadu Ing. Medáčkovi zjistit podmínky výzvy na čerpání dotace na drobné sakrální památky,

107/2015 pí Strossové a vedení úřadu vypracovat režim pro poskytování příspěvků podle nového zákona.