Rada města bere na vědomí

30/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

31/2015 přípravu zastupitelstva.

Rada města schvaluje

32/2015 program jednání rady,

33/2015 vstupné na Vodní hrad a do Jandova městského muzea od 1.4.2015-viz zápis,

34/2015 fin. příspěvek TJ Viktorii Buyně nad Ohří ve výši 20 tis. Kč,

35/2015 bezplatný pronájem špýcharu spolku Rattenschwarz ve dnech 20.3.-21.3.,

36/2015 cenu za prodej dřeva našim zaměstnancům ve výši 400,- Kč vč.DPH za m3,

37/2015 akce sboru dobrovolných hasičů pro rok 2015,

38/2015 pro hasičskou soutěž Osmiboj (11.4.) zakoupení pohárů a úhradu občerstvení,

39/2015 účast dvou zástupců obce na Zahraniční studijní cestě Sdružení historických měst a obcí, která se koná ve dnech 6.6.-13.6.2015 na Slovensko,

40/2015 rozhodnutí komise ŽP ve věci kácení dřevin v Kostelci n.O. p. RNDr. Havlíkovi,

41/2015 komise rady s účinností od 1.3.2015 – viz níže:

  • 1. Komise pro tělovýchovu a volnočasové aktivity: předseda Ing.P. Kindl, členové komise - František Prasátko, p. Prošek, MUDr. J. Medonos, M.Šifaldová, Ing.M. David, Ing.P. Medáček, Ing. V. Doležálková.
  • 2. Komise životního prostředí: předseda Iva Hojzanová, členové komise – M.Šifaldová, L.Motejl, J. Vanča, P. Altman, J. Michlová.
  • 3. Komise likvidační: předseda Miloš Šifalda, členové komise – I.Hojzanová, F.Trubička.
  • 4. Komise pro školská zařízení: předseda N. Svobodová, členové komise - RNDr.Horáčková (náhradník p. Povová), E. Malá, L. Rážková (náhradník J.Nebeská), p.Landová, p. Markéta Králová.
  • 5. Komise sociálně zdravotní: předseda Veronika Tajovská, členové komise – MuDr. Medonos, I. Munzar, MUDr. J. Rážková, Ing. P. Medáček.

Rada doporučuje k projednání v zastupitelstvu

42/2015 žádost o odkoupení a zřízení věcného břemene v Kostelci n.Ohří za hřištěm.