Rada města bere na vědomí

9/2015 kontrolu usnesení z minulého jednání,

Rada města schvaluje

10/2015 program jednání

11/2015 přidělení bytu č. 11 v čp. 426,

12/2015 Program používání statkových hnojiv od Asturu Straškov,

13/2015 poskytnutí příspěvku Konfederaci politických vězňů ve výši 3 tis.Kč.