Rada města bere na vědomí

226/2014 kontrolu usnesení,

227/2014 informaci o výběrovém řízení na Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří,

228/2014 zprávu auditora o konané prověrce ze dne 26.9.2014 vč. zprávy pí Strossové.

Rada města schvaluje

229/2014 program jednání,

230/2014 dlouhodobou návštěvu v bytě č. 5 v č.p. 340,

231/2014 přijetí nabídky produktů ČEZ – viz zápis,

232/2014 pověření starosty k podpisu kupní smlouvy s dodavatelem-viz výběrové řízení na Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří,

233/2014 konání didaktickodivadelní pohádky Princ Bajaja na nádvoří hradu dne 13.5.2014 s tím, že nabídka zahrne i prohlídku muzea a včetně schválení poplatku,

234/2014 finanční příspěvek TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20 tis. Kč,

235/2014 úhrady za dopravu dětí na soutěž mažoretek dne 11.10.2014 do Nového Boru,

236/2014 uzavření právní pojistky dle žádosti ředitelky školy se spol. DAS o právní ochraně v ZŠ Budyně nad Ohří.