Rada města bere na vědomí

159/2014 kontrolu usnesení,

160/2014 informaci o konání akce Keltský kruh ve dnech 12.-13.7.2014 na vodním hradě.

Rada města schvaluje

161/2014 program jednání,

162/2014 uzavření smlouvy s ČZS na konání výstavy květin v době pouti,

163/2014 převzetí pouze průjezdní části pozemku 1104 v k.ú. Písty,

164/2014 finanční dar místostarostovi – viz zápis,

165/2014 příspěvek Konfederaci politických vězňů Ltm. ve výši 3 tis. Kč.

Rada města neschvaluje

166/2014 žádost nájemce domu č.345 - p. Lahovské o snížení nájemného – viz zápis.