Rada města bere na vědomí

139/2014 kontrolu usnesení,

140/2014 přípravu zastupitelstva,

141/2014 informaci o provedení opravy kašny na Mírovém náměstí a kapličky U Andělíčka,

142/2014 zprávu ze studijní cesty do Německa.

Rada města schvaluje

143/2014 nabídku na výkonného pořizovatele od p. Z. Klenorové,

144/2014 roční závěrku příspěvkové organizace- Základní škole Budyně nad Ohří,

145/2014 rozdělení výsledku hospodaření ZŠ – viz zápis,

146/2014 roční závěrku příspěvkové organizace- Mateřské škole Budyně nad Ohří,

147/2014 rozdělení výsledku hospodaření MŠ – viz zápis,

148/2014 roční závěrku příspěvkové organizace- Školní jídelně Budyně nad Ohří,

149/2014 rozdělení výsledku hospodaření ŠJ – viz zápis,

150/2014 zveřejnění záměru města prodat část p.č. 362/1 o výměře 14 m2,

151/2014 dodání a montáž žlabů pro hasičskou zbrojnici Břežany n.O. dle nabídky,

152/2014 zaplacení stejnokrojů a materiálu pro hasiče Břežany n.Ohří,

153/2014 zaslání písemného stanoviska Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve věci návrhu Zásad územního rozvoje ÚK,

154/2014 název autobusové zastávky Na Dolíku na název „Pražská",

155/2014 příspěvek Sokolu ve výši 20 tis. Kč,

156/2014 zakoupení dvou branek v hodnotě do 20 tis. Kč pro TJ Viktorie.

Rada města doporučuje zastupitelstvu

157/2014 projednání termínovaného vkladu u KB,

158/2014 projednat a schválit koupi části p.č. 360/3 o výměře 11 m2 v k.ú. Písty.