Rada města bere na vědomí

249/2013 kontrolu usnesení,

250/2013 zadání vypracování výhodnosti nabídky ČEZ,

251/2013 informaci o průběhu Dnů historického dědictví.

Rada města schvaluje

252/2013 program dnešního jednání rady,

253/2013 rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na „Zateplení fasády, střechy a rekonstrukce lodžií bytového domu v ul. Poplužní 378,379,380“

254/2013 potvrzení stávající ředitelky ZŠ, MŠ a vedoucí ŠJ,

255/2013 dle §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 od Ústeckého kraje v celkové výši 126.000,- Kč a uzavření příslušných smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení,

256/2013 skládání kauce při přidělení nového bytu ve výši trojnásobku nájemného-viz zápis,

257/2013 zařazení budovy a pozemků st.p.č. 122 a p.č. 77 v Budyni nad Ohří do majetku města,

258/2013 uzavření Smluv o poskytnutí práva vytěžit si dřevo z lesů ve vlastnictví města dle zásad daných radou města - viz zápis,

259/2013 udělení licence na provozování autobusové dopravy dopravci KAVKA a dopravci Lihm,

260/2013 příspěvek TJ Sokol ve výši 21.566,-,

261/2013 mimořádné odměny zaměstnancům MŠ,

262/2013 využití prostoru Vodního hradu na zahájení honů.

Rada města doporučuje zastupitelstvu

263/2013 schválit koupi ½ pozemku v k.ú. Nížebohy p.č. 837.

Rada města neschvaluje

264/2013 trvalý pobyt žadatelce v č.p. 379 v Poplužní ulici v Budyni nad Ohří.