Rada města bere na vědomí

6/2013 přípravu kompenzace záměru souhlasného prohlášení a to přijetím daru – p.č. 498/8 /9,

7/2013 informaci o vypracování statického zajištění a zaměření synagogy.

Rada města schvaluje

8/2013 zveřejnění záměru města vydat souhlasné prohlášení k zápisu p.č. 50/22, /23, /24 v k.ú. Budyně nad Ohří,

9/2013 cenu popelnicového lístku a to 39,- Kč + 1,-Kč manipul.popl., tj. cena pro občana celkem 40,- Kč

10/2013 proplacení nového bojleru v domě č.p.340-byt č.7 a 8, neproplacení v bytě č. 3

11/2013 odpuštění dluhu za nájem ve výši 963,-Kč z 11/2007 za byt č.3 v čp. 345 v Budyni nad Ohří,

12/2013 návrh na rozhodnutí Komise ŽP ve věci vykácení stromů na p.č. 2/1 st. v k.ú.Kostelec nad Ohří,

13/2013 osvobození od poplatku pro výpůjční soubory knih pro Písty a Nížebohy

Rada města neschvaluje

14/2013 prodej pozemku pod trafostanici p.č. st. 666 o výměře 16 m2 a navrhuje zřízení věcného břemene