Rada města bere na vědomí

269/2012 přípravu dnešního zastupitelstva,

270/2012 vyúčtování finančního příspěvku za rok 2012 TJ Viktorie,

271/2012 informaci o přípravě akce na odstranění mostku na Malé Ohři.

Rada města schvaluje

272/2012 Smlouvu o nájmu vodního díla „Budyně nad Ohří - kanalizace – III. etapa“ (Slánská ul.) se společností SVS Teplice na dobu do 30.6.2023 za roční nájemné 1,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

273/2012 přidělení bytu č. 5 v čp. 422,

274/2012 užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí,

275/2012 mimořádné odměny MŠ – viz zápis.