Rada města bere na vědomí

229/2012         informaci o pohledávkách nájmu z bytů,

230/2012         připomínku ke stanovení pravidel na rozdělení fin.prostředků na sport,

231/2012         přípravu kulturních programů pro zimní období,

232/2012         projednání převodu auta AVIA se starostou Radovesic,

233/2012         informaci o úpravě černé skládky ve Vrbce,

234/2012         informaci o přípravě výlovu rybníka v Budyni nad Ohří dle podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,

235/2012         přípravu oslav 16.výročí udělení statutu města, které proběhnou dne 16.11.202.

 

Rada města schvaluje

236/2012         program dnešního zasedání,

237/2012         u vymáhaných dluhů z nájemného počítat od 1.1.2013 penále,

238/2012         přidělení bytu č. 3 v čp. 340 v ul. Pražské v Budyni nad Ohří,

239/2012         ukončení činnosti knihoven v Pístech a v Nížebohách k 31.12.2012,

240/2012         příspěvek Konfederaci pol.vězňů pro rok 2013 po schválení rozpočtu,

241/2012         mimořádné odměny pracovníkům MŠ dle návrhu ředitelky,229/2012,      

242/2012         příspěvek na vánoční dárky MŠ a SVČ ve výši 20tis. Kč,

243/2012         dle žádosti – povolení návštěvy v č.p. 379 v městském bytě č.3,

244/2012         uskutečnění sbírky šatstva a dalších věcí pro charitu v terminu 10.-14.12.2012,

245/2012         dle návrhu Komise ŽP vykácení l ks javoru a 5 ks bříz v Pístech.

 

Rada města neschvaluje

246/2012         posunutí splátek ve splátkovém kalendáři žadateli z č.p.345-viz zápis,

247/2012         neschvaluje odložení splátek p. Valdovi – viz zápis.