Rada města bere na vědomí

163/2012 zahájení provedení statického posouzení synagogy,

164/2012 pověření starosty a místostarosty ve věci řešení vlastnictví stodoly v ul.Malomlýnská,

165/2012 zprávu z kontroly knihoven Písty a Nížebohy,

166/2012 výzvu k úhradě splátkového kalendáře za KD Břežany,

167/2012 ošetření duté lípy u školy dle podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny,

168/2012 zamítnutí žádosti od SFŽP na akci Revitalizace zeleně v místní části Vrbka.

Rada města schvaluje

169/2012 zahájení prací na Rekonstrukci b.j v ul.Poplužní č. 378-380,

170/2012 zveřejnění záměru prodloužení pronájem rybníka „Křepelka“,

171/2012 pokácení 2 ks lip v ul. Průhon dle návrhu Agentury ochr.přírody,

172/2012 položení zámkové dlažby do vjezdu před domem č.p.134,

173/2012 finanční dar ze sociálního fondu – viz zápis,

174/2012 úhradu faktury ve výši 12.950,- Kč za aranžování květin a materiál pro výstavu

květin v prostorách hradu po dobu budyňské pouti,

175/2012 vyjádření k odběru vody z Hvížďaleckého potoka – viz zápis.

Rada města navrhuje zastupitelstvu

176/2012 poskytnutí příspěvku TJ Viktorii Budyně nad Ohří – viz zápis,