Rada města bere na vědomí

52/2012 přípravu zastupitelstva,

53/2012 vyhlášení Přírodní památky Podbradecký potok,

54/2012 sdělení Min.zemědělství ČR o nesouhlasu s převodem kanalizace III.etapa,

55/2012 informaci o jednání na Peruci ve věci stanovení průzkumného území-viz zápis,

Rada města schvaluje

56/2012 program jednání rady,

57/2012 inventarizační zápis za rok 2011,

58/2012 rozdělení budov ve vlastnictví města na bytové hosp. a nebytové-viz tabulka,

59/2012 ceník rady č. 1-2012 o stanovení nájemného z pozemků,

60/2012 lakování vozu Ford Tranzit dle nabídky v červené barvě pro hasiče,

61/2012 umístění reklamního banneru na ukládání a separování odpadů – SONO,

62/2012 finanční příspěvek Hospodu sv. Štěpána Litoměřice – 5 tis. Kč,

63/2012 proplacení nevyčerpané části dovolené p. starostovi – viz zápis,

64/2012 pokácení smrku dle návrhu komise ŽP v Pístech,

65/2012 kempování „Švýcarské pěchoty“ pod hradem v termínu 30.3.-1.4.2012,

66/2012 umístění reklamního banneru na plotové zdi u domu čp.78 v Budyni n.Ohří.

Rada města neschvaluje

67/2012 žádost o pronájem rybníka-viz zápis,

68/2012 žádost o půlroční odklad vystěhování z obecního bytu,

69/2012 žádost o pronájem hradu spolku Dobrovského,

70/2012 prezentaci města v publikaci PROSIMA Bohemia,

Rada města doporučuje k jednání v zastupitelstvu

71/2012 návrh smlouvy s PF ČR na pozemky v k.ú. Nížebohy,

72/2012 návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Žabovřesky na výkon přenesené působnosti.

Rada rozhodla

73/2012 že ke změně dle návrhu vlastníka pozemků na pořízení změny územního plánu týkajícího se pozemků 517/2PK a 516PK v k.ú. Budyně nad Ohří bude přistoupeno ve chvíli, kdy se bude zpracovávat soubor změn ÚP.