Rada města bere na vědomí

107/2012 informaci o zařazení vozu FordTransit do Seznamu vozidel složek IZS,

Rada města schvaluje

108/2012 program jednání rady,

109/2012 dva dny ředitelského volna v ZŠ 30.4. a 7.5.2012,

110/2012 příspěvek rodičů na plavecký kurz dětí ZŠ,

111/2012 nájemní smlouvu se společností LAND na pronájem pozemku pod hradem,

112/2012 smlouvu o užívání veřejného prostranství před restaurací U Mlýna,

113/2012 finanční příspěvek TJ Viktorii ve výši 26 tis. Kč – viz zápis.

Rada města doporučuje zastupitelstvu

114/2012 schválit poskytnutí dalšího příspěvku TJ Viktorii Budyně n.Ohří,

Rada města ukládá

115/2012 paní Svobodové prověřit, zda nájemník bytu v č.p.345 má pracovní smlouvu - termín do 14.5.2012.