Rada města bere na vědomí

1/2012 záměr města Budyně nad Ohří pro rok 2012 a to přípravu podání žádosti o pozemkové úpravy,

2/2012 záměr města a rady – příprava nového systému nakládání s domovním odpadem,

3/2012 žádost nájemníků domu č.p. 383 s tím, že jim bude písemně odpovězeno-viz zápis,

4/2012 stanovisko spol. GET o stanovení průzkumného území Peruc,

5/2012 sdělení Povodí Ohře o činnosti v našich katastrech,

6/2012 informaci o přestěhování hrobů v Nížebohách a potupu pojišťovny-viz zápis.

Rada města schvaluje

7/2012 program jednání rady,

8/2012 splátkový kalendář – nájemci domu čp. 380 a to bez penále – viz zápis,

9/2012 termíny konání rad v I. pololetí 2012,

10/2012 didaktickodivadelní projekt Faber včetně podmínek smlouvy-viz zápis,

11/2012 udělení licence Křesín Roudnice n.L. a Dobroměřice Roudnice n.L.,

12/2012 finanční dar – viz zápis,

13/2012 žádost o parkovací místo v Kostelci nad Ohří.