Rada města bere na vědomí

241/2011
přípravu zastupitelstva.

Rada města schvaluje

242/2011
program jednání rady,

243/2011
cenu za popelnicový lístek pro občany ve výši 39,- Kčod 1.1.2012 – viz zápis,

244/2011
mimořádné odměny ŠJ a MŠ dle předložených návrhů vedení přísp.organizace,

245/2011
finanční dar ze SF – viz zápisu,

246/2011
změnu splátkového kalendáře za dlužné nájemné pod podmínkou výměny za menší byt – viz zápis.