Rada města bere na vědomí

130/2011        
informaci hasičů o možnosti daru,

131/2011        
přípravu zastupitelstva,

132/2011        
informaci p. Laudina o přípravě hasičského vozidla,

133/2011        
sdělení o pokácení jasanu zasaženého bleskem v Roudníčku,

134/2011        
prodloužení rybačenky do doby uzavření nového nájemního vztahu na Křepelce,

135/2011        
informaci o tom, že MMR zamítlo naši žádost o dotaci na opravu kapličky v Břežanech n.Ohří,

136/2011        
informaci o tom, že SFDI zamítl naši žádost o dotaci na přechody,

137/2011        
zprávu integračního výboru o schůzce v Břežanech nad Ohří a v Nížebohách a v Kostelci nad Ohří,

138/2011        
informaci o položení květin u památníku prof. Kepky.

Rada města schvaluje

139/2011        
program dnešního jednání rady,

140/2011        
bezplatný pronájem hradu ČZS na výstavu květin v době pouti,

141/2011        
zaslání podpůrného dopisu hejtmance kraje ve věci nesouhlasu se snižováním dopravní obslužnosti,

142/2011        
projekt „Rodinné pasy"  a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

143/2011        
vnitřní předpis č. 1/2011 pro ocenění reálnou hodnotou,

144/2011        
zveřejnění záměru města pronajmout část pozemků 118 a 130/2 v k.ú. Břežany nad Ohří z důvodu výskytu chráněných rostlin,

145/2011        
zveřejnění záměru města pronajmout část p.č. 1085 v k.ú. Písty, cca  3a,

146/2011        
zakoupení nábytku do ZŠ - 3. třídy,

147/2011        
mimořádné odměny pro uklizečky ZŠ,

148/2011        
instalaci šikmé schodišťové sedačky v domě č. 422 a to z přízemí do 1.patra,

149/2011        
přihlášení nájemkyně do bytu č. 13 v č.p. 345 v Budyni nad Ohří,

150/2011        
objednání zhotovení skříněk do školy pro první třídu,

151/2011        
zveřejnění záměru města pronajmout rybník Křepelka,

152/2011        
finanční příspěvek TJ Viktorii formou nákupu materiálu na opravu a vybudování střídaček u fotbalového hřiště ve výši do 30ti tis. Kč.

Rada neschvaluje

153/2011        
nabídku konání trhů na klíč,

154/2011        
nabídku reklamy města do katalogu volného času.

Rada předkládá zastupitelstvu

155/2011        
návrh na kupní cenu p.č. 27 v Kostelci n.Ohří.