Rada bere na vědomí

1/2011
poděkování ČZS za spolupráci v r. 2010,

2/2011
záměr Lázní Mšené o spolupráci s Mikroregionem ve věci balneoprovozu,

3/2011
informaci ZŠ o vypracování dokumentace BOZP a PO.

Rada schvaluje

4/2011
program dnešního jednání rady,

5/2011
přidělení bytu 1+1 v čp. 380 - viz zápis,

6/2011
smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebiště Budyně n.Ohří - viz zápis,

7/2011
záměr města pronajmout část pozemku ppč. 1085 v k.ú. Písty,

8/2011
udělení licence SPEED Han,

9/2011
pokračování prací na změně územního plánu číslo 3,

10/2011
Dodatek č. 2 - prodloužení smlouvy na parkování na r. 2011,

11/2011
odměny pracovníkům ZŠ, MŠ a ŠJ za měsíc prosinec 2010,

12/2011
finanční dar místostarostovi ze sociálního fondu města - viz zápis.