Rada bere na vědomí

251/2010
žádost města Libochovice ve věci služebny PČR - viz zápis,

252/2010
informaci o podjatosti 2 členů přestupkové komise se věci přestupku v Ředhosti,

253/2010
informaci o ukradené soše Svaté trojice.

Rada schvaluje

254/2010
program dnešního jednání rady,

255/2010
příkaz k inventarizaci majetku města a příspěvkových organizací,

256/2010
ocenění darovaného majetku od Ústeckého kraje a Konfederace politických vězňů - viz zápis,

257/2010
zveřejnění záměru pronajmout objekt bývalé hasičské zbrojnice ve Vrbce,

258/2010
finanční dar místostarostovi ze sociálního fondu města - viz zápis,

259/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům MŠ,

260/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům ZŠ,

261/2010
vyplacení mimořádných odměn pracovníkům ŠJ.

Rada neschvaluje

262/2010
propůjčení objektu místní správy ve Vrbce na konání oslav silvestra.

Rada ukládá

263/2010
paní Svobodové do příští rady jednat s paní Soškovou a rodinou Pátkových - viz zápis,

264/2010
paní Šánové navrhnout někoho z občanů do funkce přísedícího k soudu - termín do konce ledna 2011.