Rada bere na vědomí

138/2010        
kontrolu usnesení z minulého jednání,

139/2010
přípravu zastupitelstva,

140/2010
závěrečný účet Ústeckého kraje,

141/2010
předloženou studii odkanalizování Nížeboh,

142/2010
žádost Klubu vojenské historie a pověřila místostarostu sjednáním schůzky,

143/2010
návrh smlouvy na umístění stavby na cizím pozemku s podmínkou - viz zápis,

Rada schvaluje

144/2010
program dnešního jednání rady,

145/2010
podání žádosti do ČEZu o dotaci na dětské hřiště,

146/2010
smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor,

147/2010
podporu k dostavbě  dálnice D8,

148/2010
nový postup v bytovém hospodářství ke vztahu k živnostníkům na adresách v              bytech ve vlastnictví města - viz zápis,

149/2010
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory, přízemí pravé části                domu čp. 78 v Budyni nad Ohří,

150/2010
pokácení stromů dle návrhu komise ŽP v k.ú. Písty,

151/2010
pronájem zahrádky, část p.č. 361/9 v k.ú. Budyně nad Ohří,

152/2010
přeložení bodu 14 do příštího jednání rady.