Rada bere na vědomí

128/2010
návrh podmínek pro výběrové řízení pronájmu rybníku Křepelka,

129/2010
projednání přípravy zastupitelstva.

Rada schvaluje

130/2010
program dnešního jednání rady,

131/2010
podnájem bytu  č. 11 v čp. 340

132/2010
změnu nájemní smlouvy v bytu č. 20 v čp. 427 v Budyni n.O.,

133/2010
záměr města pronajmout část p.č. 361/9 v k.ú.Budyně n.Ohří,

134/2010
příspěvek na úhradu stejnokroje pro mažoretky do výše 5000,- Kč,

135/2010
finanční dar místostarostovi - viz zápis,

136/2010
úhradu opravy zastřešení tribuny ve výši 11.500,- Kč.

Rada doporučuje zastupitelstvu

137/2010
prodej p.č. 26/15 v k.ú. Kostelec n.Ohří.