Rada bere na vědomí

153/2010
Kontrolu usnesení z minulého jednání.

Rada schvaluje

154/2010
Rada schvaluje přidělení bytu v domě čp. 422 manželům Trubičkovým.

155/2010
Rada souhlasí s trvalým pobytem paní Vondráčkové v ul. Pražská čp. 340.

156/2010
Rada souhlasí s vyplacením příspěvku 10.000,- Kč na fasádu čp. 329.

Rada neschvaluje

157/2010
Rada neschvaluje vydání turistické mapy kartografie Brno.

Rada ukládá

158/2010
Rada ukládá paní Svobodové svolat schůzku ohledně vybudování dětského hřiště na sídlišti Poplužní.

159/2010
Rada ukládá paní Svobodové svolat schůzku ohledně vybudování parkovišť na sídlišti Poplužní.

160/2010
Rada ukládá panu starostovi a místostarostovi účastnit se reklamačního řízení - přešetření vlhkosti v bytě u manželů Vančových v domě čp. 426.

161/2010
Rada ukládá panu Bittnerovi prošetřit možnosti omezení používání výtahu v domě čp.  426.