Rada města bere na vědomí

206/2009
zprávu p. Svobodové o dluzích v bytovém hospodářství a o jejich řešení,

207/2009
mimořádné odměny MŠ,

208/2009
omluvný dopis p. Tomana ve věci splátkového kalendáře,

209/2009
informaci o Dnech evropského dědictví.

Rada města schvaluje

210/2009
program dnešního zasedání,

211/2009
zrušení účtu 0884785359/0800 u ČS a převod zůstatku na běžný účet města,

212/2006
Dodatek č. 4  s  a.s. Telefónicou ve věci pronájmu půdy ZŠ,

213/2009
smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci rekonstrukce přemostění vodovodu DN 200 přes vodoteč v Budyni nad Ohří,

214/2009
prodloužení pobytu (návštěva) v bytě čp.1 v čp. 378 v ul. Poplužní,

215/2009
Dodatek č. 2 s p. Zemanem k nájemní smlouvě,

216/2009
zveřejnění záměru města pronajmout objekt bývalé hasičárny,

217/2009
finanční dar místostarostovi - viz zápis,

218/2009
pokácení smrku na p.č. 438 v k.ú. Budyně nad Ohří.