Rada města bere na vědomí

219/2009
informaci o pokynu Odboru dopravy Roudnice n.L. o osazení nové značky začátku obce v ulici Slánská,

220/2009
informaci o postupu získávání vykonávání vlastnických práv k čp. 219.

Rada města schvaluje

221/2009
program dnešního zasedání,

222/2009
zveřejnění záměru prodat p.č. 344/1 v k.ú. Budyně nad Ohří,

223/2009
přihlášení k trvalému pobytu p. Š.Kratochvílové,

224/2009
pokácení 2 ks smrků v ulici Ostrovní ve dvoře domu p. Wipplera,

225/2009
zastavení přípravných projektových prací na protipovodňová opatření,

226/2009
bezplatný pronájem hradu ČS na 10.11.2009,

227/2009
zakoupení vysavače pro ZŠ Budyně nad Ohří v ceně do 4tis. Kč,

228/2009
užití znaku města Budyně nad Ohří do publikace Podřipsko-vlastivědný sborník,

229/2009
finanční dar místostarostovi - viz zápis.

Rada města neschvaluje

230/2009
navrhovanou cenu za prodej pozemku č.1491/4 - místní komunikace od ČD,

Rada města pověřuje

231/2009
starostu a místostarostu vypracováním harmonogramu úklidu chodníků a komunikací,

232/2009
paní Šánovou, aby podala návrh na zrušení trvalého pobytu osob na čp.219 v termínu do konce roku 2009,

233/2009
starostu města jednáním se SFŽP ČR ve věci podání žádosti o dotaci na Odbahnění tůně Písty I. a II. etapa,

Rada doporučuje zastupitelstvu

234/2009
prodej p.č. 612/140 na stavbu řadového domu panu P. Zlámalovi.