Rada bere na vědomí:

126/2009
kontrolu usnesení z minulého jednání

127/2009
procentuální rozdělení odměn pracovníku ZŠ - viz zápis

128/2009
odměny v ŠJ  dle procentuálního rozdělení - viz zápis

129/2009
výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na akci Chodníky Slánská.

Rada schvaluje:.

130/2009
program dnešního jednání rady,

131/2009
Rada města Budyně nad Ohří schvaluje výběr dodavatele, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku a to nabídku společnosti KASPRO spol. s r.o. Liberec, ul. 5. května 63/48, která byla ve výši 48.944,- Kč včetně DPH na upgrade CzechPOINT Budyně nad Ohří.

132/2009
výběr nejvhodnějšího dodavatele a ro p. J. Hájka-Kamenictví na akci Oprava válečného hrobu z 2. světové války,

133/2009
příspěvek na fasádu domu čp. 138 ve výši 9 tis. Kč,

134/2009
nájemní smlouvu s p. Macháčkovou na p.č.33/2 k.ú. Nížebohy,

135/2009
finanční příspěvek TJ Viktorii Budyně nad Ohří na zakoupení krytiny na altán na fotbalovém hřišti,

136/2009
nabídku firmy Paseogroup Praha 3-Žižkov na poskytnutí Balíčku Aktiv, Zobrazení profilu na serverech PaseoGroup v ceně do 3 tis. Kč,

137/2009
složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek - obě ve stejném složení - na akci Chodníky Slánská ulice - Budyně nad Ohří a to p. Bittner, p.Ing.Medáček, p.Šifaldová a zapisovatelka p. Hojzanová.

Rada ukládá:

138/2009
J. Bittnerovi dojednání schůzky s p.Tomanem a sjednání splátkového kalendáře na dlužnou částku.

139/2009
E. Šánové zajištění písemné odpovědi p. Andraškové.

140/2006
E.Šánové a starostovi města zajištění písemné odpovědi městu Roudnici n.Labem ve věci neinvestičních nákladů za žáky ZŠ z roku 2001.

Rada pověřuje:

141/2009
starostu a místostarostu ve věci přípravy podmínek smlouvy o zřízení Veřejné služby v termínu do konce července 2009.

142/2009
Paní Svobodovou k 3x prodloužení pobytu návštěvy v městském bytě ve své kompetenci a poté k předložení k projednání do rady města.