Rada bere na vědomí:

114/2009
informaci ředitelky ZŠ o zřízení specielní třídy ZŠ v Budyni nad Ohří,

115/2009
informaci o přidělení dotace na „Chodníky Slánská ulice-II.etapa Budyně n.O."

116/2009
žádost pana Točiny o pronájem rybníka,

117/2009
provádění hydrogeologického průzkumu v Břežanech n.O. na vrt studny.

Rada schvaluje:

118/2009
smlouvu na pronájem pozemku na umístění reklamy,

119/2009
zakoupení židliček a stolků do jídelny MŠ,

120/2009
složení komise pro otevírání obálek a komise pro vyhodnocení nabídek na kci: Oprava válečného hrobu 2. světové války ve složení J. Bittner, Ing. Petr  Medáček a M.Šifaldová,

121/2009
Rada města Budyně nad Ohří schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu k projektu upgrade CzechPOINT formou oslovení tří firem k předložení cenové nabídky v rámci vnitřního poptávacího řízení s tím, že na dalším jednání rady města bude proveden výběr z došlých nabídek dle cenové nabídky.

122/2009
zrušení „Vnitřního předpisu č. 10" ze dne 1.7.2006  o určení platového tarifuněkterým zaměstnancům,

123/2009
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Lesy ČR na pozemek č. 1422/4 o výměře 5 m2,

124/2009
finanční příspěvek p. Holubovi ve výši 3000,- Kč na zakoupení boileru, který se po dobu 10ti let používal na ohřev vody pro úklid společných prostor,

125/2009
zveřejnění záměru pronajmout pozemek, p.č. 346/3 v k.ú. Písty.