Rada bere na vědomí:

106/2009
udělení mimořádných odměn MŠ na základě rozhodnutí MŠMT ČR

Rada schvaluje:

107/2009
program jednání

108/2009
toto stanovisko k problematice zřízení vyrovnávací třídy: „Po průběžných konzultacích s vedením ZŠ a zjišťování informací nenašla argumenty k tomu, že by přínosy silně převažovaly možné zápory tohoto kroku a proto žádá vedení školy o argumentaci, event. zpracování ekonomického rozboru a společenského rozboru o přínosech zřízení výše jmenovaného způsobu výuky".

109/2009        
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a to firmu LAND Ústí n.Labem na akci Odbahnění a oprava rybníku Budyně nad Ohří,

110/2009
záměr města pronajmout p.č. 33/2 o výměře 170 m2 v k.ú. Nížebohy,

111/2009
poplatek za užívání veřejného prostranství pro cirkus v Budyni nad Ohří ve dnech 2.-5.6. 2009 v paušální částce 650,- Kč,

112/2009
užívání veřejného prostranství pro p. Doušovou a snížení sazby za m2 a uzavření smlouvy včetně podpisu starosty,

113/2009
finanční dar místostarostovi - viz zápis