Rada bere na vědomí:

84/2009       
souhlasné stanovisko KÚ Ústeckého kraje se zřízením jedné třídy s upraveným vzdělávacím programem na ZŠ Budyně nad Ohří.

85/2009
žádost mysliveckého sdružení BORA o odkoupení hasičárny ve Vrbce

86/2009
informace o odměnách v MŠ a ŠJ

Rada schvaluje:

87/2009
uložení dřeva pro vytápění místnosti pohostinství v Břežanech n. O. vedle KD s tím, že dřevo bude uloženo min. 30 cm od stěny budovy KD.

88/2009
pronájem veřejného prostranství před restaurací U mlýna za dodržování podmínek, které budou uvedeny ve smlouvě.

89/2009
projednání smlouvy o odprodeji špejcharu v Kostelci nad Ohří v zastupitelstvu s tím, že budova bude upravena v době nájmu a poté se odprodá mysliveckému sdružení BORA za cenu, která bude určena ve smlouvě o smlouvě budoucí.

90/2009
objednávku na projektovou dokumentaci na zateplení ZŠ Budyně n.O.

91/2009
propůjčení prostoru školní družiny

92/2009
pronájem zemědělských pozemků panu Jaroslavu Burešovi

93/2009
pronájem městské galerie ZO ČZS Budyně nad Ohří

94/2009
užívání veřejného prostranství před domem čp. 9

Rada neschvaluje:

95/2009
prezentaci v německých turistických novinách (Křížem krážem Českou republikou).

Rada ukládá:

96/2009
vedení města projednat event. založení jedné třídy s upraveným vzdělávacím programem s vedením ZŠ v Budyni nad Ohří

97/2009
starostovi zaslat dopis mysliveckému sdružení BORA s nabídkou dlouhodobého pronájmu hasičárny ve Vrbce a zároveň se žádostí o předložení záměru využití tohoto objektu.

98/2009
starostovi a místostarostovi vyvolat místní šetření ohledně prodeje pozemku v okolí domu čp. 53 Písty.