Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. 16/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 24.08.2020

Rada bere na vědomí:

176/2020/RM - kontrolu usnesení 163-175/2020/RM

177/2020/RM – žádost pana Davida Rokoše, který kupuje dům č.p. 32 v Kostelci nad Ohří. Pan

                         Rokoš si podal žádost o výměnu pozemků, které přísluší k domu č.p. 32 výměnou      

                         za pozemky města 26/16, 26/17. Rada postupuje zastupitelstvu ke schválení

                         výměnu pozemků po vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o výměně pozemků.

Rada schvaluje:

178/2020/RM – umístění Z-BOX (samoobslužné výdejní místo Zásilkovny) v ulici Pražská mezi      

                         domy č.p. 365 a 345.

179/2020/RM – nabídku právních služeb pojišťovny DAS - variantu č. 1 do 1.mil. Kč. Účelem              

                         pojištění právní ochrany je odstranit nebo alespoň zmírnit nepříznivé důsledky

                         nahodilých právních sporů a výdajů s tím spojených. Pojištění právní ochrany

                         podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje

                         riziko vzniklých

180/2020/RM - pronájem pod budyňským hradem (vodní příkop) pro stany a karavany pro cca 50 a    

                         pronájem prostorů „za závorou“ u vjezdu do obory pro parkování automobilů ve

                         dnech 5. – 6. 8. 2020 - bez poplatku.

181/2020/RM - Řád veřejného pohřebiště obce Budyně nad Ohří podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb.

                         o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s § 102        

                         zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

182/2020/RM - Řád veřejného pohřebiště obce Kostelec nad Ohří podle § 19 zákona č.      

                         256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v

                         souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

183/2020/RM - Řád veřejného pohřebiště obce Nížebohy podle § 19 zákona č. 256/2001 Sb. o

                         pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s § 102

                        odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

184/2020/RM - Ceník výkupu surovin (železo, papír, barevné kovy, kabely, elektromotory) ve

                          sběrném dvoře Budyně n.O. a ceník poplatků za odložení velkoobjemového odpadu    

                         a pneumatik. Platnost ceníku je od 1.9.2020. Ceníky jsou přílohou zápisu.

185/2020/RM - zplnomocnění starosty k úpravě cen na ceníku výkupu surovin (železo, papír,

                         barevné kovy, kabely, elektromotory) ve výši 8 až 12% z cen prodejních                  

                         odběratelské firmě.

186/2020/RM - průchod hradem dne 29. 8. 2020 od 21. – 24.00 hod a zapůjčení klíčů za účelem

                         „dětské noční bojovky“. Bez poplatku. Za odemčení a uzamčení zodpovídá pí

                         Doušová.

Usnesení číslo 176 až 186/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 24.8.2020

Eva Šánová