Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 13/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 29.06.2020

Rada bere na vědomí:

139/2020/RM - kontrolu usnesení 116-138/2020/RM

140/2020/RM – informaci starosty o výstavbě prasečáku ve Vrbce

Rada schvaluje:

141/2020/RM – mimořádné odměny pro ředitelku ZŠ Budyně n.O. za měsíce červen a červenec

142/2020/RM – mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Budyně n.O.

143/2020/RM - mimořádné odměny pro ředitelku ŠJ Budyně n.O.

144/2020/RM – individuální dotace zapsanému ústavu EDA cz, v Praze 4 příspěvek 5.000,- Kč a    

                           pověřuje starostu podpisem smlouvy

145/2020/RM – poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku BORA Vrbka ve výši

                         10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

146/2020/RM – rozpočtové opatření č. RO/2020/006

147/2020/RM - revokace usn. ze dne 1.6.2020 126/2020/RM - zrušení železničního přejezdu P2485

                         v k.ú. Břežany n.O. a schvaluje zrušení železničního přejezdu P2485

                         v k.ú. Břežany n.O. Veškeré pozemky v okolí dotčeného železn. přejezdu jsou

                         obslužné s existujících komunikací, které jsou vedeny v katastru nemovitosti a

                         v případě potřeby je možné je zprůchodnit za účelem obslužnosti pozemků

                         v blízkosti rušeného železničního přejezdu. Přiložená mapa obslužnosti je přílohou                

                        zápisu.

148/2020/RM - provozní řád sběrného dvora v Budyni nad Ohří

149/2020/RM – pronájem veřejného prostranství před domem č. p. 6 v Nížebohách na p. p. č. 362/1

150/2020/RM – odměnu za I. pol. 2020 místostarostovi

Rada neschvaluje:

151/2020/RM – nabídku Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Ústí nad Labem tzv

                         „virtuálních tabulí“ (nástroj pro zobrazení odjezdů spojů DÚK z jednotlivých

                         zastávek v našem kraji).

Rada ukládá:

152/2020/RM – ing. Kindlovi zaslat Veřejný řád pohřebiště do 7. 7. 2020 na k.ú. Ústeckého kraje

153/2020/RM – ing. Kindlovi, jakým způsobem praktikuje fa Diakonie Broumov svoz textilu.

                         Informaci podá na příští radě.

 

Usnesení číslo 139 až 153/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 29.06.2020

Eva Šánová