Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 8/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 22.04.2020

Rada bere na vědomí:

082/2020/RM - kontrolu usnesení 070-081/2020/RM

083/2020/RM – odkup pozemku od KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. p.č. st. 103/2 včetně stavby bez č.p.

                           a dále pozemek p.č. 97/2 a to včetně příslušenství, které se na předmětných pozemcích

                         nachází za cenu 654.500,-. Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení.

084/2020/RM – informaci o připravované akci vybudování placeného parkoviště

085/2020/RM - informaci o otevření ZŠ od května pro první stupeň a podporuje její neotevření až

                         do konce školního roku.

086/2020/RM - o zrušení studijní cesty a odložení dotací na podporu památek

Rada schvaluje:

087/2020/RM – přidělení bytu 0+1 v ulici Ladova 422, 45 m2 od 1.5.2020

088/2020/RM – schvaluje poskytnutí individuální dotace Mysliveckému spolku Brozany ve výši

                         5.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

089/2020/RM - schvaluje poskytnutí individuální dotace Hospicu sv. Štěpána Litoměřice ve výši

                         10000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

090/2020/RM - rozpočtové opatření č. RO/2020/003

091/2020/RM – poplatek za jedno parkovací místo 200,- Kč/měsíc v ulici Pražská č.p. 219

092/2020/RM – prodej dřeva za 400,- Kč s DPH za 1 m3

093/2020/RM –vypracování výzvy pro nájemce nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města.      

                         Výzva bude obsahovat postup možného podání žádosti o snížení nájemného za užívání

                         nebytových prostor v období vyhlášení nouzového stavu a opatření vlády, které omezuje

                         provoz činnosti provozované v pronajatém prostoru. Všichni nájemníci, užívající

                         nebytové prostory ve vlastnictví města budou vyzváni touto výzvou a přijetí výzvy bude

                         potvrzeno podpisem. Termín do konce dubna 2020.Výše úlevy na nájemném bude

                         řešena individuálně a odůvodnění bude uvedeno k jednotlivým žádostem.

 

Rada neschvaluje:

094/2020/RM – příspěvek na projekt připravované akce Sportovní den mládeže s TAJV, který by se    

                         mohl uskutečnit v období 06/2020 – 10/2020.

095/2020/RM – prodej pozemku p.č. 511/1 v k.ú. Budyně n.O.

Usnesení číslo 082 až 095/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 22.04.2020

Eva Šánová